Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
close
Regulamine-Konsulat
Skip Navigation LinksStrona główna > Regulamin Wersja językowa

Regulamin Portalu e-Konsulat

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym, którego właścicielem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Al. Szucha 23

  § 2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

 1.      Formularz Rejestracyjny - dane, które wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji.

2.      MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych - właściciel Portalu e-Konsulat.

3.      Portal e-Konsulat - wirtualna platforma dostępna za pośrednictwem sieci Internet. umożliwiająca rejestrację osób indywidualnych w bazach danych serwisu w celu umówienia terminów wizyt w wybranym urzędzie konsularnym jak również wnoszenia w formie elektronicznej niektórych wniosków i dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami prawa w celu wykonania przez urząd konsularny czynności konsularnych.

4.      Użytkownik - osoba korzystająca z Portalu.

 

 

II. Korzystanie z Portalu

 

§ 3

1.      Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne a Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.

2.      Poprzez przystąpienie do korzystania z Portalu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

  

§ 4

1. Dostęp użytkownika do funkcji portalu wymaga:

  1. zaakceptowanie warunków Regulaminu,
  2. prawidłowe wypełnienie wymaganych Formularzy Rejestracyjnych,
  3. przesłanie ich do MSZ

 

§ 5

 

1.    Przesyłając Formularze Rejestracyjne Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nich zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

2.    Osoby rejestrujące wnioski wizowe za pośrednictwem Portalu e-Konsulat oświadczają, że zapoznały się szczegółowo z pouczeniem zawartym we wniosku wizowym oraz że w pełni akceptują zawarte w nim warunki niezbędne do uzyskania wizy. Jednocześnie osoby te oświadczają, że wszystkie przekazane dane są poprawne i kompletne jak również potwierdzają, iż są uprzedzone, że podanie nieprawdziwych informacji może spowodować odrzucenie wniosku wizowego lub unieważnienie przyznanej wizy.

 

§ 6

 

MSZ zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania danych użytkownika.

 

§ 7

 

MSZ zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. Osoby rejestrujące przy użyciu Portalu wnioski wizowe wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich danych zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, ich przechowywanie i przetwarzanie w Systemie Informacji Wizowej oraz udostępnianie ich organom właściwym do dokonywania kontroli wizowej na granicach zewnętrznych oraz terytorium państw członkowskich.

  

 

III. Zobowiązania Użytkownika

 

§ 8

 

Korzystając z Portalu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

 

§ 9

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Portalu będą udostępnione na stronach Portalu i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.

 

IV. Zastrzeżenia prawne

 

§ 10

 

1.    Informacje zawarte w Portalu mają charakter ogólny. MSZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Portalu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

2.    Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika, który pokrywa również koszt związany z połączeniem Użytkownika z Portalem. MSZ nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

 

 

 

 

§ 11

 

1.    MSZ zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Portalu.

2.    MSZ uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Portalu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników.

  § 12

 MSZ nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń, które pozostają poza kontrolą MSZ, a w szczególności nie odpowiada za naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.

 § 13

1.    Wszelkie nazwy i znaki firmowe występujące w Portalu podlegają ochronie.

2.    O ile nie zaznaczono inaczej, Portal oraz jego zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody MSZ i jedynie we wskazanym zakresie.

 V. Ochrona danych osobowych

 § 14

 1.    Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane są przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie, przy al. Szucha 23 w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji zadań, do których został utworzony Portal. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez podania danych wymaganych w Formularzach Rejestracyjnych nie będzie możliwe korzystanie z usług Portalu.

2.    Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania.

3.    MSZ nie zamierza udostępniać danych osobowych, chyba że obowiązek udostępnianie tych danych wynikał będzie z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie usług, o realizację których wnosi Użytkownik.

 VI. Zastrzeżenia techniczne

 § 15
 

1.    MSZ nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

2.    MSZ nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

3.    Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od MSZ, może on czasowo ograniczyć dostęp do Portalu przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku MSZ nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Portalu.

 VII. Postanowienia końcowe

§ 16

 MSZ zastrzega sobie prawo do usunięcia danych Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego postanowień powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

  § 17

 1.    Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez MSZ będą zamieszczane w Portalu.

2.    Zmiany do Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia w Portalu.

 § 18

 Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią.

 § 19

 Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.(c) Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Regulamin | Klauzula RODO |